Alla byggprodukter som säljs eller används inom Europeiska gemenskapen måste vara försedda med CE-märkning. Genom att förse en produkt med CE-märkning visar tillverkaren att produkten uppfyller de grundläggande kraven för byggnadsverk, i enlighet med den europeiska Byggproduktförordningen CPR 305/2011. Förordningen är bred och innehåller formella lagkrav och föreskrifter som är bindande för alla medlemsstater i EU.

Kiwa Sverige är anmält organ för CE-märkning av byggprodukter med registreringsnummer 2392. Detta ger oss rätt att verka som certifierings- och kontrollorgan, vilket regleras i byggproduktförordningen.

Kiwa Sverige ingår i den internationella Kiwa-koncernen, med ett flertal bolag och anmälda organ inom ett mycket brett område såsom laboratorier, certifierings- och kontrollorgan.

Processteg

Första steget är att ansöka om CE-märkning. Ta gärna kontakt med oss på Kiwa för att diskutera tekniska detaljer kring produkten, harmoniserad standard och andra frågor kring märkningen. Baserat på informationen kan vi informera dig om möjligheter, krav och kostnader. Vi skickar dig gärna en offert som beskriver tjänsten vi erbjuder utifrån dina behov.

I det fall då det är osäkert om produkten kan CE-märkas prövas ansökan genom en preliminär granskning. Målet med granskningen är att fastställa förutsättningarna för en CE-märkning av produkten i enlighet med regelverket. Om förutsättningar finns för CE-märkning bekräftas ansökan. Då Kiwa får ett uppdrag att medverka i en CE-märkning av en produkt eller en produktfamilj (customer designed) startar vi gärna processen med ett möte med tillverkaren, för att klarlägga väsentliga förutsättningar.

När Kiwa får ett formellt uppdrag bedömer våra handläggare om informationen som finns tillgänglig uppfyller de europeiska kraven, enligt den harmoniserade standard som gäller. I processen kommer Kiwa även att genomföra olika kontroller som till exempel Typprovning, Revisionsprovning, Tillverkningskontroll mm.

När handläggaren är klar med bedömningen av byggprodukten, tillverkningskontroll med mera så presenteras ärendet för en intern beslutande kommitté. Ansvarig för produktområdet tar beslut om utfärdande av ett CE-intyg. Ett intyg beviljas under en period om högst fem år. Därefter ansöker man om förnyat godkännande enligt processen ovan.

Innehavaren av ett CE-intyg kan få sitt intyg indraget om produkten ändras väsentligt, om tillverkningskontrollen under giltighetsperioden inte uppfyller kraven eller om intyget har utfärdats på oriktiga uppgifter från den sökande. Nytt intyg kan sökas när anledningen till tillbakadragandet är åtgärdad.

Om produkten inte uppfyller de fastställda kraven tas beslut om avslag. I dessa fall kommer Kiwa enligt svensk lagstiftning informera SWEDAC om avslaget.