Byggprodukter, som omfattas av EU:s byggproduktförordning CPR (305/2011) och som, tillverkas, säljs eller används inom Europeiska unionen ska vara försedda med CE-märkning. Med CE-märkningen visar tillverkaren att produkten uppfyller CPR’s grundläggande krav för byggnadsverk. CPR innehåller formella lagkrav som är bindande för alla medlemsstater i EU. I de flesta fall krävs att ett anmält organ ska vara delaktigt i processen inför CE-märkning.

Kiwa Sverige ingår i den internationella Kiwa-koncernen, med flera anmälda organ. Kiwa arbetar inom ett mycket brett byggproduktområde och har tillgång till provningslaboratorier i flera länder.

Processteg

1. Ansökan

Fyll i ansökningsformuläret och skicka det tillsammans med stödjande dokumentation till Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 37175 Karlskrona eller se.bygg@kiwa.com

2. Inledande bedömning av stödjande dokumentation

Baserat på den stödjande dokumentationen som bifogats till ansökan kan vi informera om möjligheter, krav och kostnader. Bedömningen ska fastställa om förutsättningar för en certifiering, i enlighet med regelverket, finns. 

3. Offerering av certifieringsprocessen

När förutsättningar för certifiering finns bekräftas ansökan och vi skickar dig en offert som beskriver tjänsten vi erbjuder utifrån den information vi erhållit.

4. Första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik (FPC), i förekommande fall även uttag av provkroppar

När offerten accepterats startar certifieringsprocessen. Vi börjar gärna med ett möte med tillverkaren, för att klarlägga väsentliga förutsättningar. Vid första besiktning bedömer Kiwa om tillverkningskontrollen och dess implementering uppfyller ställda krav enligt aktuell harmoniserad standard. Under besiktningen genomförs olika stickprovskontroller av t.ex. Typprovning, Revisionsprovning och Tillverkningskontroll.

5. Genomföra provning och bedömning av resultaten, när så krävs, och granskning av den fullständiga tekniska dokumentationen.

När handläggaren är klar med bedömningen av byggprodukten, tillverkningskontroll med mera så presenteras ärendet för den tekniskt ansvarige som också fattar beslut om utfärdande av CE-intyg. 

6. Utfärda intyg eller avslag

När granskningen genomförts med godkänt resultat utfärdas intyg. Om ställda krav inte kan uppfyllas av tillverkaren tas beslut om avslag. I dessa fall är Kiwa skyldigt att informera Swedac om avslaget.

7. Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av FPC

Om inget annat anges i berörd harmoniserad europastandard så genomförs Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av FPC årligen och på plats hos tillverkaren av Kiwa.


Innehavaren av ett CPR-intyg kan få det tillfälligt eller permanent återkallat om t.ex. byggprodukten ändras väsentligt, om tillverkningskontrollen inte uppfyller ställda krav, om intyget har utfärdats på oriktiga uppgifter från den sökande eller om överenskomna avgifter ej erlagts. 

Tillfälligt återkallat intyg kan aktiveras igen när orsaken till det tillfälliga återkallandet är åtgärdad inom överenskommen tid.

Permanent återkallat intyg kan inte aktiveras igen. I detta fall måste certifieringsprocessen tas om från början. Permanent återkallelse rapporteras till Swedac.