Klagomål och överklaganden till Kiwa Certifiering

Skicka gärna synpunkter, förslag och klagomål till Kiwa Certification AB. Skicka dem till se.kundsupport.certification@kiwa.com, så hanteras de av ansvarig person. När vi har behandlat din synpunkt så meddelar vi vilka åtgärder vi vidtagit. 
 

Om du vill framföra klagomål
Du är alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och klagomål till oss. 

När ett ärende kommit tilldelas det en handläggare och inom två arbetsdagar ska du ha fått en återkoppling på ditt klagomål. Behöver frågan utredas mera ska du få information om förväntad tidsplan. Om klagomålet gäller en person certifierad av oss får även den certifierade information om klagomålet samt ges möjlighet att yttra sig. 

När ärendet är utrett får du återkoppling om utfallet. Gäller klagomålet en person certifierad av oss får naturligtvis även den personen återkoppling.

Flödesschema för synpunkter och klagomål, Kiwa Certifiering.

Om du vill överklaga
Har Kiwa Certification AB utfärdat ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga inom 3 veckor från att du tagit del av beslutet. Använd formuläret eller kontaktuppgifterna. Du kan även skicka din överklagan till se.kundsupport.certification@kiwa.com. Om ditt ärende gäller ekologisk certifiering enligt (EU) nr 2018/848, vidarebefordrar vi din överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

När ett överklagande kommit in tilldelas det en handläggare, som inte är samma som den som fattat beslutet, och inom två arbetsdagar ska du ha fått en återkoppling på att ditt överklagande inkommit och när det kommer tas upp till vår certifieringskommitté.

Beslut om överklagan fattas av Certifieringskommittén och meddelas dig så snart protokollet är justerat.

Kiwas oberoende och Integritet samt Kiwa Certifications Certifieringskommitté